Tüzüğümüz

AFSAK-ALANYA FOTOĞRAF SANATÇILARI  KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ :

 

 

MADDE 1:

DERNEĞİN ADI

 

Derneğin adı Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü Derneği olup, kısa adı AFSAK'dır. Derneğin merkezi Alanya'dadır. Derneğin şubesi yoktur.

 

MADDE 2:

DERNEĞİN AMACI

 

Fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelerle bağ kurmak, fotoğraf sanatçılarının tanışma ve dayanışmalarını sağlamak, bir araya toplamak ve onlara yapıt verecek olanaklar hazırlamak, yapıtlarını değerlendirmek, yapıtların sağlam temellere oturtulması için bilimsel araştırmalar yapmak, sanat kurullarıyla ortak çalışmalar yapmak, dayanışmaya gitmek derneğin amacıdır.

 

MADDE 3:

ETKİNLİKLER

 

Dernek amaçlarına yönelik olarak ve bu amaçları gerçekleştirmek için; sergiler açar, diapozitif gösterileri yapar, fotoğraf eğitimi kursları, seminerleri, toplantıları, fotoğraf çekim çalışmaları düzenler. Üyelere ve kursiyerlere karanlık oda olanağı sağlar. Yayın organı çıkarır. Yarışmalar düzenler.

a-) Fotoğrafla ilgili veya diğer kültür ve sanat konularında toplantı, konferans, seminer, kurs, yarışma, sergi, sempozyum ve gösteriler düzenler.

b-) Fotoğrafla ilgili veya diğer kültür sanat konularında araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunur, bunlarla ilgili kurum ve iktisadi işletmeler kurar, yayın organı çıkarır.

c-) Fotoğraf eğitimi ile ilgili kurslar düzenler, fotoğraf okulu kurar; atölyeler, sergiler, seminerler, yarışmalar düzenler; fotoğraf çekimi, proje, karanlık oda çalışmaları yapar, sayısal fotoğrafçılık teknolojisi konusundaki çalışmalar için olanaklar sağlar.

d-) Fotoğraf sanatçılarına çalışma ortamları sağlar, yapıtlarını değerlendirir.

e-) Üyelerin sosyal etkinliklerde bulunabilmeleri için gerekli çalışmaları yapar ve üyeleri için geziler, yemekler, toplantılar, anma ve kutlama günleri gibi etkinlikler düzenler, lokal açar, kitaplık veya kütüphane kurar.

f-) Sanatsal, kültürel ve bilimsel uğraşları, bu alanla ilgili kişilerin, kamu, mesleki, bilimsel ve özel kurum ve kuruluşların çalışmalarını destekler, katkıda bulunur, bunlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapar, birlikte projeler hazırlayıp gerçekleştirir. ( Yukarıdaki kurum ve kuruluşlara üniversiteler, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, ticari kurumlar, meslek kuruluşları dahildir.)

g-) Sinema ve tiyatro sanatı, film üretimi, projeleri, kısa film tekniğine yönelik olarak üyelerin çalışmalarına ortam hazırlar ve yönlendirir. Film üretimi ve proje çalışmaları yapar, kurs, seminer, panel, sempozyum ve benzeri eğitim çalışmalarını düzenler, film gösterileri, kısa film festivali ve sinema günleri düzenler, söyleşiler, gösteriler yapar, yayınlar çıkarır, benzer alanda uğraş veren diğer kişi ve kurumlarla ortak projeler üretir ve etkinliklere katılır.

h-) Derneğe gelir sağlayıcı profesyonel fotoğraf, sinema, belgesel çekimi ve baskı işleri yapar, bu amaçla stüdyo ve laboratuar kurar ve / veya kiralar, gerekli ekipmanı satın alır, kiralar. Bunlarla ilgili ticari kuruluşlar kurar, işletir.

i-) Gelir getirici iktisadi-ticari işletmeler açar, işletir, bunların kuruluşu için gerekli katkılarda bulunur.

j-) Federasyon kurucusu olabilir, mevcut federasyonlara katılabilir veya üye olabilir, üyelikten ayrılabilir, üyesi olduğu federasyonun çalışmalarına katılır ve federasyon üyeliğinden doğan maddi ve manevi yükümlülükleri yerine getirir.

k-) Ulusal ve uluslararası benzer amaçlı kuruluşlarla ortak etkinlikler düzenler, proje çalışmaları yapar. Bu kuruluşlardan amaçlarını gerçekleştirmek için destek alır.

l-) Ülkenin kültürel varlıkları ile sanatsal ve sosyal konulardaki değerlerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla konusu ile ilgili alanlarda dernek, federasyon, vakıf, sendika ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapar, platformlar kurar ve / veya kurulmuş olan platforma katılır.

 

MADDE 4

DERNEK ÜYELİĞİ

Üyeliğin Kazanılması

Fotoğraf ve sinema sanatının tekniğini bilen ve uygulayan veya düşünsel ve eleştirel çalışmalar yapan ve ilgili konularda kitap, yayın çıkartan, 18 yaşını bitirmiş, medeni haklardan yararlanma hakkına sahip ve tüzük hükümlerini kabul eden herkes aşağıdaki koşulları da taşıması halinde dernek üyesi olmak için başvurabilir.

Dernekte "üyelik" ve "onursal üyelik" olmak üzere iki tür üyelik vardır.

 

Üyelik

a) Üyeliğin kazanılması konusundaki koşullara uygun olduğunu düşünen kişiler, Yönetim Kurulunun belirlediği fotoğrafik ve sinema çalışmalarını sunarak ve Üyelik Kayıt Formunu doldurarak üyelik için başvuruda bulunurlar.

b) Üye, Yönetim Kurulunun olumlu kararını bildirmesinden sonra yedi gün içinde üye başvuru ödentisini yatırarak üyelik hakkını kazanır. Yedi gün içinde ödentisini yatırmayanın başvurusu düşer.

c) Yönetim Kurulunun belirlediği koşullara uygun fotoğraf ve / veya sinema çalışmalarını yerine getiremeyen kişiler, 1. 2. 3. kur seminerlerinin yanı sıra atölye, birim ve projeler gibi dernek içi çalışmalarda bulunup, çalışma sorumlularının önerisi ile oniki aylık süre sonunda on adet fotoğraf baskısı ya da on adet saydam ya da iki adet kısa film ya da iki adet belgesel sinema çalışmasını sağlayan onsekiz yaşını bitirmiş, medeni haklardan yararlanma hakkına sahip ve tüzük hükümlerini kabullenmiş kişiler derneğe üyelik için başvurabilirler.

 

Onursal Üyelik

a) Dünyanın ve ülkenin bilim, sanat, kültür yaşamına fotoğraf ve sinema eserleriyle ve yayınlarıyla, çalışmalarıyla katkıda bulunmuş ve / veya dernek üyeliğinde yirmi yılını doldurmuş kişilerin Onursal Üye seçilmesi için Olağan Genel Kurullarda, Genel Kurula katılan üyelerin onda biri tarafından Divana yazılı olarak teklifte bulunarak önerge verilir.

b) Divan, Genel Kurulun üye kabulü görüşmeleri sırasında bu teklifleri görüşmeye açar. Oylama sonucunda üçte iki çoğunlukla Onursal Üyelik unvanı verilir.

c) Daha önce Onursal Üyeliği olan kişilerin Onursal Üyelikleri ise, Genel Kurulda aynı oy (üçte iki) çokluğu ile alınacak karar ile kaldırılır.

d) Onursal Üyeler dernek organlarına üyelik için aday olamazlar ve üye ödentisi vermek zorunlulukları yoktur.

e) Onursal Üyeler tüzük hükümlerine uymak zorundadırlar.

f) Genel Kurulda Onursal Üyelik verilen kişiye bu karar iki hafta içinde yazı ile duyurulur. Kişi bir ay içerisinde Onursal Üyeliği kabul veya ret ettiğini yazı ile bildirmezse onursal üyeliği düşer.

 

Dernek Üyeliğinden İstifa Edenlerin Yeniden Üye Olması

 

a) Yeniden üye olmak isteyen kişi, üyelik için bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna başvuruda bulunur.

b) Yönetim Kurulu başvuruda bulunan kişi hakkında geçmişi ve bu günkü durumuna göre bir değerlendirmede bulunur. Yönetim Kurulu başvuruda bulunan kişi ile görüşme isteyerek geçmiş döneme ait aidat borcu veya üzerinde her hangi bir cihaz, evrak varsa bunları isteyerek onbeş gün içerisinde derneğe ödenmesini ve ya teslimin sağlanmasının ardından Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda üyeliğe kabul edilir.

 

 

 

Herhangi Bir Nedenle Dernek ile İlişkisi Kesilenlerin Yeniden Üye Olması

 

a)      Bu durumlarda olan kişilerin genel Kurullarda yeniden üyelik için başvuru hakkı vardır.

b)      Kişi Olağan Genel Kurulda dernekle ilişkisinin kesilme nedeni ve üye olmak istediğini belirten dilekçeyi Divan Başkanlığına verir.

c)      Divan Başkanlığı Genel Kurulda gündemin üye başvurularının değerlendirilmesi bölümünde üyelik başvuru dilekçelerini okur ve her biri üzerine görüşme açar. Görüşme sonunda başvurular açık oylamayla sonuçlandırılır.

d)      Üyelik başvurusu kabul edilen kişi onbeş gün içinde geçmiş dönemdeki borçlarını, başvuru anında geçerli olan hadler üzerinden ödedikten sonra üyelik hakkını kazanır. Onbeş gün içinde ödemede bulunmayan kişinin başvurusu düşer.

 

MADDE 5

ÜYE VE ONURSAL ÜYE HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hakları

a) Her üye dernek programını aksatmamak koşuluyla taşınabilir malzeme, ekipman ve dokümanları imza karşılığında dernek dışına Yönetim Kurulu'nun yazılı izni ile çıkarabilir.

 

b) Üye, derneğin bütün organlarına aday olma ve seçilme hakkına sahiptir. Derneğin her türlü olanaklarından ve çalışmalarından yararlanabilir.

c) Onursal Üyeler dernek faaliyetlerinden ve çalışmalarından yararlanabilirler.

 

Yükümlülükler

 

a)   Tüzük hükümlerine ve yasalara aykırı olmamak koşulu ile Genel Kurul kararlarına uyar. Yönetim Kurulu kararlarında işbirliği yapar.

b)   Üyeler dernek düzenine uymak, dernek menfaatlerini gözetmek, çıkarlarını korumak

ve dernek prensipleri ve amaçlarını uygun olarak temsil etmekle yükümlüdür.

c)   Genel Kurulda belirlenen üye giriş ödentisi, aidatını düzenli ve eksiksiz olarak öder.

d)   Yönetim Kurulu ve üyelerce benimsenen görevlendirmelerde, geçerli mazeret sunmuş

olması hali dışında görevi yerine getirir, kişisel veya görevlendirmenin işleyişi ile ilgili yürütememe durumunda gerekçeleriyle birlikte görevi yönetim kuruluna iade eder.

e)   Üyelerin Genel Kurul ve Genel Üye Toplantılarına katılmaları beklenilir.

 

MADDE 6

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 

Üyelikten Çıkma

a) Her üye yazılı bir dilekçe ile istediği zaman üyelikten ayrılabilir.

b) İstifa dilekçesi veren üye otuz gün içinde kendi üzerinde olan derneğe ait her türlü evrak, doküman, yayın, kitap, fotoğraf, alet, cihaz ve parayı teslim eder

c) Bu teslimatın otuz gün içinde yapılmazsa, yapılması yönetim kurulu tarafından bir yazıyla istenir.

d) Üye, dernekten çıkma (istifa) dilekçesinin tarihine kadar ve geçmiş dönemlerden kalan aidat borçlarını otuz gün içinde ödemek zorundadır.

e) Yukarıdaki koşulları yerine getirmeyen istifa etmiş üye hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu  hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 7

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE NEDENLERİ

 

Üyelikten Çıkarılma

 

a) Üyenin Dernek Tüzüğünün 4. maddesindeki hususlardan bir veya birkaçını haiz olmadığının sonradan anlaşılması,

b)  Dernek tüzüğünün 4. maddesindeki hususlardan birinin veya bir kaçının ihlali,

c)  Derneğin amaçları ve etkinliklerinin gerçekleşmesini engelleyici tutum ve davranışlarda bulunmak

d)  Dernek Tüzüğü hükümlerine uyulmaması ve aykırı hareket edilmesi.

e)  Üyelik aidatını toplam bir yıl ödemeyenlerden, kendisine yazıyla bildirilmesi durumunda dahi üç ay içerisinde borcunu ödemeyenler.

f)  Dernek çıkar ve menfaatlerine aykırı hareket etmek ve eden kişi ve kişilerle ortak hareket etmek.

g)  Dernek amaçlarını saptırma ve siyasi bir partinin emellerine hizmet ettirme amacı gütmek.

h)  Dernek mallarına ve / veya yayınlarına bilerek, isteyerek zarar vermek veya dernek malını, cihazlarını yönetim kurulundan izinsiz olarak dernek dışına çıkarmak.

i)   Dernek aleyhine karalayıcı, küçültücü sözlü ve / veya yazılı beyanda bulunmak veya bu yönde eylemi görülen kişilerle ortak hareket etmek.

j)  Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve Özel Kanunlara göre bir derneğe üye olma

hakkını kaybetmek.

 

MADDE 8

ÜYELİKTEN ÇIKARMA ORGANLARI

 

Dernek üyeliğinden çıkarılmaya Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında konuyu görüşerek karara bağlar. Bu kararı yedi gün içinde ilgili üyeye yazı ile bildirir.

 

MADDE 9

ÇIKARILMAYA İTİRAZ HAKKI

 

a) Üye, çıkarılma kararından sonraki ilk Olağan Genel Kurul toplantısında çıkarılmaya yazılı olarak itiraz edebilir. Genel Kurulca üyelikten çıkarılma kararına itirazın kabulü halinde, üyelik Yönetim Kurulunca işleme alınır. Ancak üye geçmiş dönemlere ilişkin üyelik ödenti borçlarını on beş gün içinde ödemediği takdirde üyeliği düşer.

 

b) İtiraz etmesi halinde üye, ilk genel kurulda görüşülmek üzere itiraz dilekçesini,kararın kendisine tebliğini  takip eden 30 gün içinde yönetim kuruluna verir.

 

MADDE 10:

DERNEK ORGANLARI:

 

a-) Genel Kurul

b-) Yönetim Kurulu

c-) Denetleme Kurulu

 

MADDE 11

GENEL KURULUN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE İŞLEYİŞİ

 

a) Genel Kurul, derneğin en üst organıdır. Sonuçsal söz ve karar organıdır. Dernek üyelerinden oluşur.

b) Olağan Genel Kurul toplantısı yönetim kurulunun çağrısı ile iki yılda bir Şubat ayı içinde toplanır.

Genel Kurul toplantısı iki şekilde gerçekleşir.

A) Olağan Genel kurul

B) Olağanüstü Genel Kurul

 

Olağan Genel Kurula ve Olağanüstü Genel Kurula Çağrı

 

Yönetim Kurulu tarafından Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantı kararı alınmasının ardından üyeler tarafından derneğe bildirilmiş son adresine, toplantı tarihinden onbeş gün önce postaya verilmek üzere toplantının gününü, saatini, yerini ve gündemini belirten yazı gönderilir. Bu yazıdan ayrı olarak üyelere bülten, elektronik posta, telefon yoluyla da Genel Kurul toplantı çağrısı iletilerek Genel Kurula katlım desteklenir.

Toplantıdan 20 gün önce dernek merkezindeki ilan panosuna on dört puntodan küçük olmayan ilk ve çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının gününü, saatini, yerini ve gündemini belirten ilan metni asılır. Çağrı metninin postaya verilmesi ve ilan panosuna asılması işlemini, dernek yazmanı ve en az bir denetim kurulu üyesi düzenler ve bu işlemler tutanakla belgelenir.

 

Olağan ve Olağanüstü genel kurulun ilk toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı, yönetim ve denetim kurullarının asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz.

 

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

 

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, yönetim ya da denetim kurullarının veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ve yönetim kurulunun çağrısıyla yapılır. Olağanüstü Genel Kurul kararı alındıktan veya yazılı istek Yönetim Kuruluna bildirildikten sonra, en geç otuz gün içinde yapılır.

 

Genel Kurulun İşleyişi

 

a) Yönetim Kurulu, yeterli çoğunluğun oluştuğunun tespiti durumunda toplantıyı açar. Divan Kurulu için üyeler tarafından verilen önergeler oylanır, en çok oyu alan adaylar seçilir. Divan Kurulu bir başkan, bir başkan vekili ve iki yazman üyeden oluşur. Divan Kurulu, dernekler kanunu, medeni kanun, dernekler yönetmeliği ve dernek tüzüğü hükümleri doğrultusunda önceden belirlenmiş olan gündemle toplantıyı yönetir.

Toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

b)Genel Kurul'da kararlar salt çoğunlukla alınır.

c)Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık sayım ile yapılır.

 

MADDE 12

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

 

a-Dernek organlarının seçilmesi,

b-Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

c-Yönetim Kurulu çalışma raporu ve Denetim Kurulu raporlarının okunarak görüşmeye açılması ve raporların ayrı ayrı ibrası,

d-Dernek için gerekli demirbaş, araç, gereç ve taşınmazın alınması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

e-Derneğin bir federasyona kurucu üye olarak katılmasına ya da kurulmuş olan bir federasyona üye olmasına ya da üyesi olduğu bir federasyondan ayrılmasına ilişkin karar verilmesi.Derneğin bir federasyona üye olması halinde Federasyon nezdinde Derneği temsil edecek delegelerin seçilmesi.

f-Derneğin feshedilmesi,

g-Dernek tüzüğünün ve dernekler kanununun kendisine verdiği diğer işlerin yapılması,

h-Dernek üyelerinin gelecek döneme ilişkin projelerinin, çalışmalarının görüşülmesi ve tavsiye kararının alınması,

i-Dernek üyeliğinden istifa edip yeniden üyelik başvurusu kabul edilmeyen yada herhangi bir nedenle dernek ile ilişkisi kesilmiş olan kişilerin üyelik başvuruları ile üyelik ilişkisinin kesilmesine itirazların görüşülmesi ve oylanarak karara bağlanması,

j-Onursal üyelikler ile ilgili önergelerin görüşülmesi

k- Ödenek ve yollukların belirlenmesi,

l- Üye yıllık ödentilerinin ve giriş ödentisinin tutarının belirlenmesi.

 

MADDE 13

YÖNETİM VE DENETLEME KURULUNA SEÇİLME USÜLLERİ:

 

a) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları iki ayrı liste şeklinde hazırlanır.

b)Yönetim Kurulu listesi 7 asıl, 5 yedek üyeden oluşur, Denetleme Kurulu listesi 3 asıl, 3 yedek üye şeklinde düzenlenir.

c) Listeler dernek üyelerinden oluşur. Listeye adayın adı, soyadı ve kayıt numarası yazılır. Aday listeleri değişiklik yapma hakkı saklı kalmak üzere 7 gün önceden dernek ilan panosuna asılabilir.

 

MADDE 14

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

 

Yönetim Kurulu, 7 asıl 5 yedek üyeden oluşur.

 

MADDE 15

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

 

a-)  Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için dernek tüzüğüne uygun olarak her türlü çalışmayı yapar, düzenler ve yürütür. Genel kurulun aldığı kararları uygular. Çalışma raporunu hazırlayarak genel kurulun onayına sunar.

b-)  Yurt içinde ve dışında kurum ve kuruluşlara, kamu oyuna karşı derneği temsil eder.

c-)  Atölye çalışmalarına ve seminerlere katılım bedellerini, dernek çalışanları ile ilgili diğer kişilere verilecek ücretleri belirler.

d-)  Derneğin ulusal ve uluslararası fotoğrafçılık ve sinema etkinliklerini düzenler; fotoğraf ve sinema sanatımızın ulusal ve uluslararası düzeyde tartışılması, tanıtılması faaliyetlerinde bulunur.

e)  Derneği federasyon ve diğer çeşitli platformlarda, kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda, çeşitli görüşmelerde temsil eder ya da görevlendirmelerde bulunur.

f-)  Dernekte oluşturulan atölye, birim, çalışma grupları ve projeler ile ilgili çalışmaları yürütür, denetler,   aksaklıkları giderir ve gerekli gördüğünde görev değişikliği yapar.

g-)  İktisadi işletmelerin kurulması, işletilmesi, halihazır çalışan işletmelerin kiraya verilmesi, işletmeciye devredilmesi, ortaklaşa çalıştırılması, bu işletmeler ile ilgili yer kiralama, satın alma, personel alma veya çıkarma, müdür atama veya çıkarma, bununla ilgili her türlü resmi dairelere başvurma, bankalarda hesap açma ve / veya kapatma, para çekme, para yatırma, mahkemelerde derneği temsil etme ve benzeri iş ve işlemleri yapar.

h) Denetleme kurulunun hazırladığı raporları üyelere ulaştırır.

ı)  Derneğin, diğer il ve ilçelerde temsilciliklerini açar, ilgili kişileri görevlendirir.

 

MADDE 16

YÖNETİM KURULUNUN İŞLEYİŞİ

 

a-) Yönetim Kurulu ayda en az iki kez dernek başkanı veya başkan yardımcısının başkanlığında toplanır. Toplantılarda asıl üyelerin yarısından bir fazlası bulunmalıdır. Yönetim Kurulu kararı çoğunlukla alınır. Toplantı gününün belirlenmesi kararı Yönetim Kuruluna aittir.

b-) Özrü olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste katılmayan üyenin Yönetim kurulu üyeliği düşer. Yerine ilk yedek üye alınır.

c-) Seçilen Yönetim Kurulu, seçildiği tarihten itibaren yedi gün içinde toplanarak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir yazman seçer. Diğer, birimler ve projeler için görev dağıtımı yapar.

d-) Yönetim kurulunda çeşitli nedenlerle oluşan eksilmeler yedek üyelerle tamamlanır. Yönetim Kurulu asıl üye sayısının yarıdan fazlası boşalırsa mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulunun isteği ile genel kurul bir ay içinde toplantıya çağırılır.

 

Dernek Başkanı, Başkan Yardımcıları, Sayman ile Yazmanın Görev ve Sorumlulukları

 

A-) Başkan

-Dernek Başkanı, derneği, dernek içinde ve dışında kişi, kurum veya kuruluşlara karşı temsil eder.

-Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

-Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen yönetim kurulu ve dernek üyelerinin görevlerini yerine getirmelerini denetler, yardımcı olur.

-Yönetim kurulu ve dernek içindeki koordinasyonu sağlar ve çalışmaları denetler.

-Başkan yardımcıları, sayman ve yazmanla birlikte dernek için yürütme çalışmaları yapar ve denetler.

-Başkan, dernek işleyişinden ve çalışmalarından en üst düzeyde sorumludur.

 

B-) Başkan Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları

 

a-) Başkan olmadığı zaman yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, çalışmaları yürütür, derneği temsil eder.

b-) Kişi, kurum ve kuruluşlara, dernek üyelerine karşı başkandan sonra ikinci derecede yetkili ve sorumludur.

c-) Derneğin kendi sorumluluğunda bulunan birimlerini ve çalışmaları denetler, yürütür.

d-) Derneğin demirbaş, alet ve cihazlarının muhafazasından ve kontrolünden sorumludur.

 

C-)Dernek Yazmanının Görev ve Sorumlulukları

 

a- Dernek yazmanı, yönetim kurulu karar defteri, üye kayıt defteri, , gelen-giden evrak defterleri, yönetim kurulu gündem ve toplantı defterinin düzenli olarak tutulmasından, kayıtların günü gününe işlenmesinden, gelen yazılara verilecek yanıtların zamanında verilmesinden, gelen ve giden evrakın dosyalanmasından,

b- Geçmiş dönemlere ilişkin evrakın, yasaların öngördüğü sürece saklanmasından,

c -Halen kullanılmakta olan defter, belge ve kayıtların muhafazasından sorumludur.

d- Yukarıda belirtilen görevleri kendisi veya görevli kişilerle gerçekleştirir.

e- Dernekle ilgili her türlü yasal ve idari işleri yürütür. Yönetim Kurulu'nun gündemini düzenler ve toplantıya sunar. Yönetim Kurulu'nun kararlarını uygular.

 

D-)Dernek Saymanının Görev ve Sorumlulukları

 

a-Seçildiği dönemin tahmini gelir-gider bütçesini, gelir - gider dengesini oluşturmak için dönem içinde düzenlemelerde bulunur, öneriler hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

b-Yapılacak her türlü harcamanın belgeye dayandırılmasını sağlar.

c-Derneğin demirbaş, alet ve cihazların muhafazası ve kontrolünü sağlar.

d-Gelirlerin makbuz karşılığında alınmasını ve kaydının yapılmasını sağlar.

e-Gelir ve gider belgelerinin ayrı ayrı numaralandırılıp dosyalanmasını sağlar.

f-Dernek harcamalarının rayiç bedel üzerinden yapılıp yapılmadığını denetler, gerektiğinde alımlara ve harcamalara müdahale eder.

g- Dernek gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulması, kişilere ve çalışanlara yapılacak ödemeler ile vergi, sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.

h- Demirbaş defteri, işletme hesabı defteri, alındı belgesi kayıt defterinin tutulmasından sorumludur.

ı- Genel Kurula sunulacak gelir-gider raporunu hazırlar.

i- Dernek hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır tutar.

j- Dernek Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktar dışında kasada nakit bulundurmaz.

k-Yukarıda belirtilen çalışmalardan yönetim kuruluna ve genel kurula karşı sorumludur.

 

MADDE 17

DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE İÇ DENETİMİN YÖNTEMİ

a- Denetleme Kurulu, ayrı bir liste şeklinde, Genel Kurul tarafından ve üyeler arasından üç asıl ve üç yedek olarak seçilir. Seçimden sonraki yedi gün içinde toplanarak, kendi aralarından bir başkan ve bir yazman seçer.

b- Denetleme Kurulu, yönetim kurulunun dernekler kanununun 9. maddesi hükümlerine göre, amacını gerçekleştirmek için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetler.

c- Denetleme Kurulu, derneğin hesaplarını, dernek tüzüğünün 20. maddesinde belirtilen ve yasal olarak tutmakla yükümlü olduğu defterler ile bu defterlere kaydedilen her türlü makbuz, fatura, form, tutanak ve benzeri evrak ve gelen evraka gereken cevabın verilip verilmediğini inceleyerek sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

d- Denetleme Kurulu, denetimlerini altı ayı geçmeyecek şekilde ve gerekli gördüğü durumlarda, dilediği sıklıkta ve zamanda yapar.

e- Denetim sırasında, harcamaların usulüne uygun olup olmadığını, alımların rayiç bedel üzerinden yapılıp yapılmadığını, Yönetim Kurulunun faaliyetlerini idari, mali ve yasal açıdan zamanında yerine getirip getirmediğini denetler.

f-  Derneğin iç denetimi denetim kurulu tarafından yapılır.

 

MADDE 18

DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin Gelirleri Aşağıda Gösterilmiştir

a)      Üye giriş ödentileri,

b)      Üye yıllık ödentileri,

c)      Bağış, yardım ve vasiyetler.

d)      Taşınır ve taşınmaz mallar ile haklardan elde edilen gelirler.

e)      Tüzüğün 3. maddesinde sayılan etkinliklerden elde edilen gelirler.

f)        Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, gösteri, yemek, eğlence, sergi, müzayede, konferans, seminer, sempozyum, eğitim çalışmaları ile gezi ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

g)      Yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, özel veya kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, belediyeler ve benzeri kurum ve kuruluşlarla birlikte gerçekleştirilen projelerden, etkinliklerden, çalışmalardan, onlarla birlikte yapılan fotoğraf, belgesel ve film çalışmalarından elde edilen gelirler.

h)      Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar ile ortak yürütülen projelerinden, yurt dışındaki federasyonlar, dernekler, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yapılan çalışmalardan elde edilen gelirler.

i)        Devlet bütçesinden yapılan yardımlar.

j)        Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın yasaklamadığı diğer gelirler.

k)      Her türlü dernek yayınlarından, fotoğraf ve hatıra eşya satışlarından, kısa film ve belgesel film çalışmalarından elde edilen gelirler.

 

MADDE 19

ÜYE ÖDENTİSİ VE GİRİŞ ÖDENTİSİ

 

a-Dernek aidatı ve giriş ödentisini belirlemek yetkisi genel kurula aittir.

b-Genel kurul toplantısında bulunan üyelerin onda birinin yazılı önergesi ile yıllık aidat ve giriş aidatlarının arttırılması veya eksiltilmesi görüşülebilir.

c- Bu teklifte önerilen miktar açıkça belirtilir.

d-Aidat ve üyelik giriş ödentisi hakkında yeni teklif yapılmaz ise en son karara bağlanan miktar geçerliliğini korur.

 

 

 

 

MADDE 20

DEFTERLER

Defterlerin numaralandırılmış ve noter veya ilgili resmi kurum tarafından onaylanmış olması zorunludur.

Defterler;

a-) Karar Defteri,

b-) Üye Kayıt Defteri,

c-) Evrak Kayıt Defteri,

d-) Demirbaş Defteri,

e-) İşletme Hesabı Defteri,

f-) Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

 

 

MADDE 21

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

 

Derneğin feshi ve Tüzük değişikliği kararı genel kurulda 2/3 oranında oy çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi yetkisi genel kurula aittir. Fesih kararının alınabilmesi için dernek üyelerinin 2/3'ünün toplantıda hazır bulunmaları zorunludur. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde derneğin genel kurula çağrı yöntemine göre ikinci toplantıya gelen üye sayısı yönetim ve denetleme kurullarının asil üye sayısının iki katından az olamaz. Ancak, fesih kararının toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir.

 

MADDE 22

FESİH DURUMUNDA DERNEĞİN MALLARI

 

Derneğin feshi halinde, derneğin malları Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile Fotoğraf Vakfı'na kalacaktır.


MADDE 23

BORÇLANMA

Dernek ihtiyaçları için bankalardan en düşük faiz oranı ile dernek yönetim kurulunun kararı ile borçlanabilir. Borçlanma miktarı, bir üyenin bir yıllık ödenti tutarının yüz katından fazla olamaz. Borçlanma kararı, yönetim kurulu üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile alınır.

 

MADDE 24

DERNEĞİN KURUCULARI

 

Derneğin kurucuları şunlardır.

ADI-SOYADI             MESLEĞİ               UYRUĞU

 

Haşim YETKİN           Emekli Öğretmen.      T.C.         Alanya

Feyzi  AÇIKALIN.        Diş Hekimi                 T.C.         Alanya

Cafer gürsel YAMAN   İşl.Md.                      T.C.         Alanya

İlhami  YETKİN          Arkeolog                   T.C.         Alanya

Yüksel HOCAOĞLU     Fotoğrafçı                 T.C.         Alanya

Fatih KISA                 Avukat                     T.C.         Alanya

Ferit ÖZTOSUN          Grafiker                    T.C.         Alanya

 

 

 

 

 

4721  sayılı Yasanın 58. Maddesi gereğince geçici yönetim kurulu üyelerimizin adları ve görevleri aşağıda olduğu şekildedir.

 

 

İlhami YETKİN                       Yönetim Kurulu Başkanı

Cafer  Gürsel YAMAN              Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı

Fatih KISA                             Muhasip üye

Haşim YETKİN                        Üye

Feyzi AÇIKALIN                       Üye

Yüksel  HOCAOĞLU                  Üye

Ferit Öztosun                         Üye

Derneğimiz

TFSF - TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU

Üyesidir.

Duyurular


Sponsorlar
alanya 360 derece sanal gezinti sitesi
alanya doğa sporları kulubü
eticaret
Alanya Rehber
2018 Afsak Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü
Fotoğrafların tüm hakları ve sorumluluğu fotoğraf sahiplerine aittir.
Fotoğrafların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.